ТЕРМОКАЛКУЛАТОР

Помощ Изисквания
Нова конструкция Запамети конструкция
Зареди конструкция

Сгради със средна вътрешна температура:

Избор на конструкция

Целева U-стойност

0.350 W/m²K

Добавяне на нов слой
1

ρ: (kg/m3) λ: (W/mK) μ:

d, cm
2

ρ: (kg/m3) λ: (W/mK) μ:

d, cm
3

ρ: (kg/m3) λ: (W/mK) μ:

d, cm
4

ρ: (kg/m3) λ: (W/mK) μ:

d, cm
5

ρ: (kg/m3) λ: (W/mK) μ:

d, cm

Климатични условия

Външен климат

Вътрешен климат

Температура на въздуха

(°C)

Влажност на въздуха в помещението

(%)

Максимална влажност на вътрешната повърхност

(%)
Ръчно въвеждане на климатичните условия
Mесец:

Долната графика показва относителната влажност във вътрешността на строителната конструкция за всеки един от месеците през годината. 100% = Кондензация (образува се конденз). Извън строителната конструкция, графиката показва относителната влажност на въздуха.

Допълнителна информация

Резултатите, получени при изчислението на влажностния режим на конструкцията се влияят в най-голяма степен от следните фактори:

 1. от вътрешната и външната температура на въздуха и от неговата относителна влажност, при което важи: сух въздух и високи външни температури се отразяват позитивно. В калкулацията на влажностния режим са заложени стандартни условия от 20°C температура и 55% относителна влажност на вътрешният въздух. Външните условия за всеки месец по региони и населени места представляват усреднени статистическите данни за последните няколко години.

  В калкулатора всички тези условия могат да бъдат променяни по желание.


 2. от използваните в калкулацията стойности за коефициент на дифузно съпротивление на водните пари µ. Моля проверете резултатите за изчислените sd-стойности в горната таблица. Използваните във вашият конкретен случай материали могат да имат стойности различни от посочените в списъка, които да водя до съвсем различни резултати.

  Заложените в калкулатора стойности за µ могат да бъдат променяни по желание.


 3. от графиката на температурата във вътрешността на строителният елемент и съответно от топлопроводимостта на строителните материали изграждащи отделните слоеве.

  Моля проверете използваните λ-стойности и при нужда ги променете.

Използваният изчислителен метод не разглежда капилярната проводимост на използваните материали. Тъй като капилярната проводимост предизвиква допълнително разпределяне ( и по този начин „разреждане“) на евентуално възникналата кондензна влага, като правило тя води до значително облекчаване на проблема с образуваната влага. По този начин, предречените в калкулатора стойности за степен на просмукване с влага, обикновено са по-високи от реалните.

При пресмятането на просмукването с влага (в тегловни % от слоя), конденза, образуван в границата между два слоя, не се разпределя между тях, тъй като калкулатора не знае в какво съотношение да извърши това разпределение. По тази причина, теглото на цялото количество конденз се съпоставя с теглото и на двата гранични слоя. По този начин се гарантира, че един застрашен детайл в никакъв случай няма да бъде представен като правилно функциониращ. От друга страна, един правилно функциониращ детайл може да бъде представен като проблемен и неизползваем. В този случай не Ви спестява по-късни скъпи „изненади“.

Кондензиралата влагата в конструкцията, може да се разглежда като безпроблемна:

 • - когато строителните елементи, контактуващи с кондензиралата влага не се повреждат от нея (корозия, развитие на микроорганизми и др.)

 • - когато образуваният в конструкцията конденз по време на изпарителният период (лятото) се отдава напълно в околната среда (изпарява се от конструкцията)

 • - при стенни конструкции, когато образувания (и натрупан) конденз не надвишава 3% от теглото на слоя (според някои автори 1,0 кг/м²)

 • - при покривни конструкции, когато образуваният (и натрупан) конденз не надвишава 0,5 кг/м² (според някои автори 1,0 кг/м²)

 • - когато образувалият се конденз контактува със слой изграден от материал, който не може да поеме влагата, тогава конденза не трябва да е повече от 0,5 кг/м²

 • - когато образувалият се конденз контактува със слой изграден от дърво, то той не трябва да е повече от 3% от теглото на слоя

Методите на изчисления заложени в калкулатора се базират на стандарт EN ISO 13788 „Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods“.


въздушният слой е в покой когато вентилационните отвори са:
    - до 500 mm2 на всеки линеен метър (в хоризонтална посока) за вертикални въздушни слоеве
    - до 500 mm2 на всеки квадратен метър повързност за хоризонтални въздушни слоеве

въздушният слой е слабо вентилиран когато вентилационните отвори са:
    - от 500 mm2 до 1500 mm2 на всеки линеен метър (в хоризонтална посока) за вертикални въздушни слоеве
    - от 500 mm2 до 1500 mm2 на всеки квадратен метър повързност за хоризонтални въздушни слоеве

въздушният слой е силно вентилиран когато вентилационните отвори са:
    - над 1500 mm2 на всеки линеен метър (в хоризонтална посока) за вертикални въздушни слоеве
    - над 1500 mm2 на всеки квадратен метър повързност за хоризонтални въздушни слоеве

топлинният поток е хоризонтален когато посоката му е ± 30° спрямо хоризинталната равнина

Име:*
E-mail:*
Коментар:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тип на стената
U (θi ≥ 15°С)
U (θi < 15°С)
Външни стени, граничещи с външен въздух
0.350 W/m²K
0.440 W/m²K
Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 °С
0.500 W/m²K
0.730 W/m²K
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята
0.600 W/m²K
0.750 W/m²K
Подова плоча над неотопляем подземен етаж
0.500 W/m²K
0.630 W/m²K
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж
0.400 W/m²K
0.500 W/m²K
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята
0.450 W/m²K
0.560 W/m²K
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери
0.280 W/m²K
0.350 W/m²K
Стена, таван или под, граничещи с външенвъздух или със земята, при вградено площно отопление
0.400 W/m²K
0.500 W/m²K
Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина ? ? 0,30m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване
0.280 W/m²K
0.350 W/m²K
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина ? > 0,30m; Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство
0.300 W/m²K
0.380 W/m²K
Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух
2.200 W/m²K
2.750 W/m²K
Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство
3.500 W/m²K
4.380 W/m²K
RSi име RSi
Външна стена; Покрив; Таван (не вентилирани) 0.125
Външна стена; Покрив; Таван (вентилирани) 0.125
Междинна стена; Стена към стълбище 0.125
Стената контактуваща с почва < 2 м 0.125
Стената контактуваща с почва > 2 м 0.125
Под граничещ с почва 0.170
Таван на маза 0.170
Под към проход; Под на еркер 0.170
Вътрешна стена или под с вградено повърхностно отопление 0.000
Съпротивлението на топлопредаване Rsi – описва механизма на отдаване на топлина между въздуха в помещението и влизащата в контакт с него вътрешна повърхност на стената.
В нормалният случай Rsi = 0,125 m2K/W
При използване повърхностно отопление Rsi = 0,000 m2K/W
RSe име RSe
Външна стена; Покрив; Таван (не вентилирани) 0.040
Външна стена; Покрив; Таван (вентилирани) 0.080
Междинна стена; Стена към стълбище 0.130
Стената контактуваща с почва < 2 м 0.040
Стената контактуваща с почва > 2 м 0.000
Под граничещ с почва 0.000
Таван на маза 0.170
Под към проход; Под на еркер 0.040
Съпротивлението на топлопредаване Rse – описва механизма на отдаване на топлина между външната повърхност на стената и влизащият в контакт с нея външен въздух.
В нормалният случай (ако стената контактува с почва < 2м) Rse = 0,040 m2K/W
Ако стената контактува с почва > 2 м Rse = 0,000 m2K/W
Категория Тип на слоя ρ(kg/m3) λ(W/mK) c(J/kg*K ) μ
Бетони
Зидарии
Естествени камъни
Мазилки, замазки и разтвори
Топлоизолационни материали
Дърво и продукти от него
Плоскости и облицовки
Битумни, асфалтови материали и пароспиращи фолиа
Насипни материали
Почви
Метални продукти
Други материали
Въздушен слой
Подпокривно пространство над отоплями помещения, без принудителна вентилация
Обикновен бетон
2400 2.000 960 130
Стоманобетон
2500 2.100 960 90
Армиран бетон (1%)
2300 2.300 960 130
Армиран бетон (2%)
2400 2.500 960 130
Бетон с трошени тухли
2000 1.020 920 10
Пенобетон
800 0.260 1050 5
Пенобетон
600 0.170 1050 3
Пенобетон
400 0.140 1050 3
Перлитобетон
800 0.260 1050 2
Перлитобетон
600 0.170 1050 2
Перлитобетон
450 0.140 1050 2
Газобетон (автоклавен)
800 0.260 1050 5
Газобетон (автоклавен)
700 0.210 1050 4
Газобетон (автоклавен)
600 0.190 1050 3
Газобетон (автоклавен)
500 0.160 1050 2
Керамзитоперлитобетон
1100 0.380 1000 6
Керамзитоперлитобетон
1000 0.340 1000 5
Керамзитоперлитобетон
900 0.320 1000 4
Керамзитобетон
1500 0.580 1000 8
Керамзитобетон
1400 0.520 1000 8
Керамзитобетон
1300 0.470 1000 7
Керамзитобетон
1200 0.420 1000 7
Керамзитобетон
1100 0.370 1000 6
Керамзитобетон
1000 0.330 1000 5
Аглопоритбетон, сгуробетон
1500 0.620 980 8
Аглопоритбетон, сгуробетон
1400 0.550 980 8
Аглопоритбетон, сгуробетон
1300 0.510 980 7
Аглопоритбетон, сгуробетон
1200 0.440 980 7
Аглопоритбетон, сгуробетон
1100 0.400 980 6
Аглопоритбетон, сгуробетон
1000 0.360 980 5
Дървобетон
700 0.230 1450 4
Пепелобетон
1200 0.470 960 4
Пепелобетон
1150 0.350 960 4
Пепелобетон
1000 0.330 840 4
Пепелобетон
850 0.310 840 4
Зидарии от обикновени плътни тухли
1800 0.960 1050 10
Зидария от кухи и решетъчни тухли
1400 0.520 1050 5
Зидарии от варо-пясъчни (силикатни) тухли
1800 0.990 1000 7
Зидария от кухи блокове от олекотен бетон
650 0.350 900 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
300 0.080 1000 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
350 0.090 1000 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
400 0.100 1000 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
500 0.120 1000 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
550 0.140 1000 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
600 0.160 1000 10
Зидария от блокове от газобетон (Ytong)
650 0.180 1000 10
Зидария от плътни клинкерни тухли
2000 0.960 1000 100
Зидария от диатомитови тухли
900 0.290 1050 4
Зидария от кирпичени тухли
1200 0.470 1000 6
Зидария от кирпичени тухли
1500 0.660 1000 10
Зидария от кирпичени тухли
1900 1.050 1000 10
Зидария от камъни с правилна форма при плътност на камъка
2680 3.200 1050 3
Зидария от камъни с правилна форма при плътност на камъка
1960 1.130 1050 11
Зидария от камъни с правилна форма при плътност на камъка
1260 0.510 920 5
Зидария от камъни с неправилна форма при плътност на камъка
2420 2.570 1050 3
Зидария от камъни с неправилна форма при плътност на камъка
1900 1.060 1050 11
Зидария от камъни с неправилна форма при плътност на камъка
1380 0.600 920 5
Мрамор
2800 3.490 920 67
Базалт
2850 3.500 1000 10000
Гранит
2600 2.800 790 10000
Кварц
2400 2.040 920 21
Пясъчник
2600 2.300 710 30
Шистов камък
2400 2.200 760 800
Варовик
2000 1.400 1000 40
Гипсова мазилка
1000 0.350 1090 10
Циментова мазилка
2000 1.400 1000 30
Варо-циментова мазилка
1800 1.000 1000 35
Варова мазилка
1400 0.870 1000 10
Варо-пясъчна мазилка (външна)
1800 0.870 1050 5
Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)
1600 0.700 1050 5
Варо-гипсова мазилка
1400 0.700 1100 10
Полимерна мазилка
1200 0.700 1000 200
Силиконова мазилка
1800 0.700 1000 70
Благородна мазилка
1900 0.550 1000 63
Топлоизолационни външни мазилки с гранули от EPS
400 0.120 920 6
Топлоизолационни външни мазилки с гранули от EPS
350 0.100 920 6
Анхидритна замазка
2100 1.200 1000 30
Регулираща климата мазилка
630 0.111 1000 12
Кирпич
1700 0.800 1000 10
Лепила и шпакловки за ТИС на циментова основа
1400 0.540 1000 11
Цименто-пясъчен разтвор
1800 0.930 1050 8
Варо-пясъчен разтвор
1600 0.810 1050 6
Варо-цименто-пясъчен разтвор
1700 0.870 1050 7
Варо-перлитов разтвор
550 0.160 1050 2
Варо-перлитов разтвор
350 0.120 1050 2
Разтвор със сгуриен пясък
1400 0.580 1050 6
Разтвор със сгуриен пясък
1200 0.470 1050 5
Плочи от графитен полистирен (Neopor®)
15 0.032 1500 55
Плочи от графитен полистирен (Neopor®)
20 0.031 1500 75
Плочи от графитен полистирен (Neopor®)
25 0.030 1500 80
Плочи от графитен полистирен (Neopor®)
30 0.029 1500 85
Плочи от експандираен полистирен (EPS) (Styropor®)
15 0.038 1260 55
Плочи от експандираен полистирен (EPS) (Styropor®)
20 0.036 1260 75
Плочи от експандираен полистирен (EPS) (Styropor®)
25 0.035 1260 80
Плочи от експандираен полистирен (EPS) (Styropor®)
30 0.035 1260 85
Формуван полистирен (EPS)
20 0.041 1260 75
Формуван полистирен (EPS)
25 0.041 1260 80
Формуван полистирен (EPS)
30 0.041 1260 85
Плочи от екструдиран полистирен (XPS)
20 0.030 1500 200
Плочи от екструдиран полистирен (XPS)
35 0.040 1500 200
Плочи от екструдиран полистирен (XPS)
60 0.040 1500 250
Плочи от полиуретан (PUR), некаширан
30 0.035 1380 200
Плочи от полиуретан (PUR), некаширан
40 0.035 1380 200
Плочи от полиуретан (PUR), каширан с алуминиево фолио
30 0.025 1380 1000000
Плочи от полиуретан (PUR), каширан с влакна
30 0.028 1380 200
Пенополиуретанова пяна
15 0.025 1450 30
Пенополиуретанова пяна
55 0.027 1450 150
Пенополиуретанова пяна
80 0.040 1450 150
Плочи от фенол
40 0.041 1260 35
Плочи от фенол
60 0.041 1260 40
Плочи от резол
40 0.025 1000 35
Поливинилхлоридни плочи
50 0.041 1260 200
Вакуумни плочи
205 0.007 900 1000000
Плочи от калциев-силикат
115 0.045 2100 6
Плочи от калциев-силикат
220 0.060 2100 6
Пеностъкло
120 0.040 840 1000000
Перлитови плочи
150 0.060 1000 5
Дюшеци от стъклена вата
14 0.038 840 2
Дюшеци от стъклена вата
23 0.034 840 2
Дюшеци от стъклена вата
30 0.032 840 2
Дюшеци от стъклена вата
60 0.032 840 2
Дюшеци от стъклена вата
80 0.034 840 2
Дюшеци и плочи от минерална вата
30 0.038 840 2
Дюшеци и плочи от минерална вата
80 0.034 840 2
Дюшеци и плочи от минерална вата
100 0.033 840 2
Дюшеци и плочи от минерална вата
160 0.037 840 2
Дюшеци и плочи от минерална вата
180 0.039 840 2
Минерална и стъклена вата
200 0.041 840 2
Минерална и стъклена вата
300 0.041 840 2
Каменна вата
60 0.040 830 1.4
Корк експандиран, импрегниран
120 0.041 1670 10
Корк експандиран, импрегниран
160 0.044 1670 22
Бали от строителна слама
100 0.052 2100 2
Плочи от дървесни влакна
160 0.045 2100 5
Гъвкави плочи от дървесни влакна
50 0.039 2100 5
Плочи от коноп
36 0.040 1600 2
Плочи от овча вълна
26 0.040 1100 2
Плочи от изолационна вата (Spaceloft®)
150 0.014 0 11
Целулоза
60 0.040 1600 2
Топлоизолационни уплътнители
0 0.090 0 8
Топлоизолационни уплътнители
0 0.250 0 10
Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF)
750 0.130 1700 50
Плочи от ориентирани частици (OSB)
650 0.130 1700 30
Плочи от дървесни частици (ПДЧ)
650 0.140 1800 15
Естествен паркет
700 0.210 1670 15
Многослоен паркет (дъб, смърч)
500 0.130 1600 80
Дъски за подове
520 0.140 1670 15
Водоустойчиви плочи дървени с дървени частици или влакна
620 0.130 2090 60
Водоустойчиви плочи дървени с дървени частици или влакна
600 0.120 2090 60
Водоустойчиви плочи дървени с дървени частици или влакна
400 0.080 2090 30
Водоустойчив шперплат
660 0.140 2090 100
Водоустойчив шперплат
550 0.140 2090 60
Талашитови плоскости (изолит, хераклит и т. н.) с дебелина над 15mm
550 0.140 2010 11
Талашитови плоскости (изолит, хераклит и т. н.) с дебелина над 25mm
500 0.099 1670 8
Талашитови плоскости (изолит, хераклит и т. н.) с дебелина над 35mm
450 0.093 1670 6
Талашитови плоскости (изолит, хераклит и т. н.) с дебелина над 50mm
400 0.081 1670 5
Дърво: дъб и бук (надлъжно на влакната)
700 0.410 2090 40
Дърво: дъб и бук (надлъжно на влакната)
800 0.410 2510 60
Дърво: дъб и бук (напречно на влакната)
700 0.230 2090 40
Дърво: дъб и бук (напречно на влакната)
800 0.230 2510 60
Дърво: смърч, бор (надлъжно на влакната)
500 0.170 2090 70
Дърво: смърч, бор (надлъжно на влакната)
600 0.170 2090 70
Дърво: смърч, бор (напречно на влакната)
500 0.350 2090 70
Дърво: смърч, бор (напречно на влакната)
600 0.350 2090 70
Дърво: лиственица
460 0.130 1600 50
Керамични плочки
2000 1.200 840 300
Клинкерни плочи
1900 1.050 920 100
Облицовъчни тухли
1800 0.790 920 20
Фасадни плочи глазирани
1800 0.910 920 300
Плътни гипсови плочи
1400 0.700 840 12
Плътни гипсови плочи
1200 0.580 840 8.5
Плътни гипсови плочи
1000 0.470 840 6
Плочи от гипсокартон с дебелина 9,5mm
790 0.210 1000 8
Плочи от гипсокартон с дебелина 12,5mm
790 0.210 1000 8
Плочи от гипсокартон с дебелина над 15mm
900 0.210 840 12
Плочи от гипсокартон с дебелина над 18mm
900 0.230 840 8
Плочи от гипсофазер
1150 0.320 1100 13
Гипсовлакнести плочи със и без отвори
800 0.350 840 1.5
Гипсовлакнести плочи със и без отвори
600 0.290 840 1.5
Гипсоперлитови плочи
700 0.200 840 5
Гипсоперлитови плочи
500 0.150 840 3
Азбестоциментни плочи
1900 0.350 840 10
Азбестобетонни плочи
1800 0.350 960 50
Поливинилхлоридни хомогенни плочи
1400 0.230 960 10000
Поливинилхлоридни плочи върху кече
800 0.120 960 3000
Плочи от калциев-силикат
220 0.060 2100 6
Плочи от дървесни влакна
460 0.090 2100 5
Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF)
750 0.130 1700 50
Плочи от ориентирани частици (OSB)
650 0.130 1700 300
Плочи от дървесни частици (ПДЧ)
650 0.140 1800 50
Естествен паркет
700 0.210 1670 15
Многослоен паркет (дъб, смърч)
500 0.130 1600 80
Линолеум
1200 0.190 1880 500
Асфалт
2100 0.700 1050 2500
Асфалт
1900 0.700 1050 2000
Асфалтобетон
2100 1.050 1050 92.59
Битум, дебелослойно покритие
1100 0.170 1000 50000
Хидроизолационна мушама, битумна
1050 0.170 1000 10000
Хидроизолационна мушама, битумна с алуминиево фолио
1100 0.190 1460 100000
Битумизиран картон
1100 0.190 1460 2000
Битумоперлит
500 0.140 1050 1
Битумоперлит
300 0.090 1050 1
Полиетиленово фолио, (PE-фолио)
930 0.400 1800 80000
Полиетиленово фолио, (PE-фолио)
1000 0.190 1250 80000
Поливинилхлоридно фолио меко, (PVC-фолио)
1200 0.190 960 42000
Полипропиленово фолио, (PP-фолио)
910 0.220 1700 10000
Чакъл
2200 2.000 1000 50
Естествен пясък
1600 1.100 840 4
Естествен пясък
1600 2.200 840 4
Керамзит
500 0.160 840 1
Аглопорит
500 0.190 840 1
Сгурия
1000 0.290 840 1
Сгурия
800 0.240 840 1
Сгурия
600 0.200 840 1
Сгурия
500 0.170 840 1
Металургична (доменна) шлака
900 0.260 840 2
Пепел от ТЕЦ
700 0.170 840 1
Перлит
90 0.050 1000 5
Смес от експандирано стъкло и глина
300 0.090 1000 10
Наногел-гранулат
90 0.021 0 3
EPS гранулат
15 0.038 0 5
EPS гранулат
25 0.034 0 5
Натрошено разпенено стъкло
150 0.090 840 2
Целулоза
60 0.040 1600 2
Скала
2700 3.500 920 50
Пясък
1800 2.000 840 50
Глина
1400 1.500 840 50
Стомана, листова
7800 53.500 460 600000
Алуминиево фолио с дебелина до 0.10 мм
2700 203.000 940 600000
Алуминиево фолио с дебелина 0.10 ÷ 0.20 мм
2700 203.000 940 700000
Алуминиево фолио с дебелина над 0.20 мм
2700 203.000 940 800000
Медно фолио с дебелина до 0.15 мм
9000 380.000 380 700000
Медно фолио с дебелина над 0.15 мм
9000 380.000 380 800000
Оловни листове
11500 35.000 130 1000000
Цинкови листове
7100 110.000 390 1000000
Прозоречно стъкло, обикновено
2500 0.810 840 10000
Топлоизолационен двоен стъклопакет, 14 мм (Ug=2,8)
1400 0.075 840 1000000
Топлоизолационен двоен стъклопакет, 24 мм (Ug=1,1)
1250 0.033 840 1000000
Топлоизолационен двоен стъклопакет, 36 мм (Ug=0,7)
830 0.029 840 1000000
Кухи стъклени блокчета
1100 0.440 840 4000
Гума
1000 0.160 1470 10000
Тапети - хартиени
600 0.150 1340 5
Тапети - миещи се
700 0.150 1340 10
Тапети - пластмасови
700 0.200 1250 3000
Покривни керемиди - глинени
1900 0.990 880 40
Камъшит
800 0.046 1260 2
Линолеум
1200 0.190 1880 500
Вертикален, в покой (топлинен поток: хоризонтален)
0 auto 1000 1
Вертикален, слабо вентилиран (топлинен поток: хоризонтален)
0 auto 1000 1
Вертикален, силно вентилиран (топлинен поток: хоризонтален)
0 auto 1000 1
Хоризонтален, в покой (топлинен поток: на горе)
0 auto 1000 1
Хоризонтален, слабо вентилиран (топлинен поток: на горе)
0 auto 1000 1
Хоризонтален, силно вентилиран (топлинен поток: на горе)
0 auto 1000 1
Хоризонтален, в покой (топлинен поток: на долу)
0 auto 1000 1
Хоризонтален, слабо вентилиран (топлинен поток: на долу)
0 auto 1000 1
Хоризонтален, силно вентилиран (топлинен поток: на долу)
0 auto 1000 1
Под вентилиран керемиден покрив без битумна подложка или изолация
0 auto 1000 1
Под керемиден покрив с битумна подложка или изолация под керемидите
0 auto 1000 1
Под покрив от плоскости с битумна подложка или изолация под керемидите
0 auto 1000 1
Под ламаринен покрив
0 auto 1000 1
Под покрив с изолация и битумна подложка
0 auto 1000 1
 • Прибавяне на ред преди избрания
 • Прибавяне на ред след избрания
 • Изместване на реда нагоре
 • Изместване на реда надолу
 • Редактиране на ред
 • Изтриване на ред
Слой
Тип
Дебелина (см.)
Плътност ρ (kg/m3)
Tоплинният капацитет с (J/kg.K)
Коефициент на топлопроводност λ (W/mK)
Коефициент на дифузно съпротивление на водните пари μ
Месец Вътрешен климат Външен климат
Температура (°C) Влажност (%) Температура (°C) Влажност (%)
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Искате ли да създадете нова конструкция? Всички въведени данни ще бъдат изтрити!
Искате ли да изтриете ред? Всички въведени данни за реда ще бъдат изтрити!

ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 2.0 (бета версия)

Методите на изчисления заложени в калкулатора се базират на стандарт EN ISO 13788 - Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods

ТЕРМОКАЛКУЛАТОР 1.0

Температура на вътрешната повърхност


Колкото по-студена е вътрешната страна на строителният елемент, толкова по-висока е нейната повърхностна влажност. От приблизително 70% влажност на въздуха, е възможно образуването и появата на мухъл. По тази причина, посредством адекватно топлоизолиране, е необходимо да бъдат предотвратявани стойности по-големи от 70%.


Конденз


По време на зимния период, при определени условия, е възможно съдържащата се във вътрешния въздух влага, да кондензира във вътрешността на строителната конструкция и там да доведе до образуване и натрупване на нежелана влага (конденз).

Количество конденз: Показва очакваното/натрупаното количество кондензирала влага при зададените климатични условия. Позволени са, в зависимост от строителният елемент, от 0,5 кг/м2 до 1 кг/м2.

Увеличаване на влажността в %: При строителни елементи, изградени изцяло или частично от дърво, е допустимо само минимално покачване на влажността. Позволени са от 3% до 5%.

Време за изсъхване: Показва колко време през лятото е необходимо на натрупаната в строителния елемент влага за да се изпари. Максимално позволени са 90 дена.

Внимание: При изчисляването на влажностната защита се вземат под внимание единствено протичащите процеси на дифузия. Предимствата на капилярно активните и сорбционни строителни елементи не се вземат под внимание!